همزمان با سراسر کشور مانورزلزله وایمنی دردبیرستان امیرکبیرشهرستان ابرکوه اجراشد

همزمان با سراسر کشور مانورزلزله وایمنی دردبیرستان امیرکبیرشهرستان ابرکوه اجراشد

بهمین مناسبت روزایمنی دربرابرزلزله،مانورزلزله درمدرسه امیرکبیرابرکوه اجراشددرابتدای این مانورمربیان هلال احمرآموزشهای لازم ازجمله نحوه پناهگیری وخروج اضطراری راآموزش دادندودرادامه بابه صدادرآمدن آژیرخطرمانوربه اجرادرآمد/.

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b2%db%b3%db%b8 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b2%db%b4%db%b4 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b3%db%b5%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b4%db%b4%db%b7 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b4%db%b5%db%b6 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b5%db%b0%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b5%db%b0%db%b6 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b5%db%b4%db%b6 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b5%db%b4%db%b9 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b6%db%b0%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b6%db%b1%db%b6 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b6%db%b2%db%b6 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b7%db%b0%db%b7 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b7%db%b4%db%b9 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b8%db%b4%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b9%db%b5%db%b0-2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b0%db%b0%db%b2-2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b1%db%b0%db%b7-2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b1%db%b1%db%b3-2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b3%db%b3%db%b9 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b3%db%b4%db%b4 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b3%db%b4%db%b9 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b4%db%b0%db%b5 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b4%db%b1%db%b4 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b4%db%b1%db%b7 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b4%db%b2%db%b0 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b4%db%b5%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b5%db%b0%db%b5 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b5%db%b4%db%b1 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b7%db%b2%db%b1 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b7%db%b2%db%b6 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b4%db%b0%db%b0%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b2%db%b0%db%b5_%db%b0%db%b9%db%b5%db%b4%db%b1%db%b5

درباره نویسنده

155مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .